Sửa đổi lần cuối: 1 tháng Hai, 2017

Chấp Thuận Điều Khoản Sử Dụng

Điều Khoản Sử Dụng này là cam kết bởi và giữa quý vị và MoneyGram Payment Services, Inc. (“gọi tắt là Công Ty”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”). Các điều khoản và điều kiện sau đây, cùng với bất kỳ tài liệu nào được kết hợp qua tham chiếu (gọi chung là “Điều Khoản Sử Dụng”), quy định việc quý vị truy cập và sử dụng moneygram.com, bao gồm bất kỳ nội dung, chức năng và dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc qua tên miền moneygram.com, tên miền phụ hoặc các thư mục con, bất kể phương tiện truy cập và sử dụng của quý vị (sử dụng trực tuyến hoặc bằng thiết bị di động, bao gồm cả các ứng dụng di động) (gọi chung là “Trang này”), cho dù quý vị là khách hay người dùng có đăng ký.

Xin đọc kỹ Điều Khoản Sử Dụng này trước khi bắt đầu sử dụng Trang này. Khi sử dụng Trang này, quý vị chấp thuận và đồng ý chịu ràng buộc và tuân thủ các Điều Khoản Sử Dụng này và Tuyên Bố Quyền Riêng Tư của chúng tôi, được đặt trên trang chủ của Trang này và được kết hợp vào đây thông qua tham chiếu. Nếu quý vị không đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng này hoặc Tuyên Bố Quyền Riêng Tư, thì quý vị không được truy cập hoặc sử dụng Trang này.

Trang này được cung cấp và sẵn có cho những người sử dụng ít nhất 18 tuổi trở lên, hoặc độ tuổi thành niên tại đất nước hoặc nơi cư trú của người sử dụng. Khi sử dụng Trang này, quý vị thể hiện và đảm bảo rằng quý vị đủ tuổi theo pháp luật để tạo lập một hợp đồng ràng buộc với Công ty và đáp ứng tất cả các yêu cầu về hội đủ tiêu chuẩn nêu trên. Nếu quý vị không đáp ứng tất cả những yêu cầu này, quý vị không được truy cập hoặc sử dụng Trang này.

Thay Đổi Điều Khoản Sử Dụng

Đôi khi chúng tôi có thể sửa đổi và cập nhật Điều Khoản Sử Dụng này theo suy xét của riêng chúng tôi. Tất cả những thay đổi có hiệu lực ngay lập tức khi đăng tải, và áp dụng với tất cả những hoạt động truy cập và sử dụng Trang này từ lúc đó. Việc tiếp tục sử dụng Trang này của quý vị sau khi đã đăng tải Điều Khoản Sử Dụng sửa đổi có nghĩa là quý vị chấp thuận và đồng ý với những thay đổi đó. Chúng tôi mong quý vị thi thoảng kiểm tra trang này để biết bất kỳ thay đổi nào, bởi chúng có ràng buộc với quý vị.

Truy Cập Trang Này và Bảo Mật Tài Khoản

Chúng tôi có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi Trang này, và bất kỳ dịch vụ hoặc tài liệu nào mà chúng tôi cung cấp trên Trang này, theo suy xét của riêng chúng tôi mà không cần thông báo. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang này không khả dụng tại bất kỳ thời điểm nào hoặc bất kỳ giai đoạn nào. Thi thoảng, chúng tôi có thể hạn chế truy cập với một số phần hoặc toàn bộ Trang này, với những người dùng, kể cả những người dùng đã đăng ký. Quý vị chịu trách nhiệm với tất cả những thu xếp cần thiết để quý vị truy cập vào Trang này.

Để truy cập vào Trang này hoặc một số tài nguyên mà nó cung cấp, quý vị có thể được yêu cầu cung cấp các chi tiết đăng ký nhất định hoặc các thông tin khác. Một điều kiện với việc quý vị sử dụng Trang này đó là tất cả mọi thông tin quý vị cung cấp trên Trang này phải chính xác, đầy đủ và hiện thời. Quý vị đồng ý rằng mọi thông tin quý vị cung cấp cho chúng tôi thông qua Trang này hoặc các trang khác, bao gồm nhưng không giới hạn với việc sử dụng bất kỳ tính năng tương tác nào trên Trang này, được quản lý bởi Tuyên Bố Quyền Riêng Tư của chúng tôi, và quý vị đồng ý với tất cả những hành động chúng tôi áp dụng đối với thông tin của quý vị phù hợp với Tuyên Bố Quyền Riêng Tư của chúng tôi.

Nếu quý vị lựa chọn, hoặc được cung cấp, một tên người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ phần thông tin nào khác như một phần của các thủ tục bảo mật của chúng tôi, quý vị phải xử lý thông tin đó một cách bí mật, và không được tiết lộ với bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào khác. Quý vị cũng công nhận rằng tài khoản của quý vị là của riêng quý vị và đồng ý không cung cấp cho bất kỳ ai khác quyền truy cập vào Trang này hoặc các phần của trang này dưới tên người dùng, mật khẩu hoặc thông tin bảo mật khác của quý vị. Quý vị đồng ý thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ truy cập trái phép nào hoặc sử dụng tên người dùng hoặc mật khẩu của quý vị hoặc bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào. Quý vị cũng đồng ý đảm bảo rằng quý vị thoát ra khỏi tài khoản của mình khi kết thúc phiên làm việc. Quý vị phải thận trọng khi truy cập tài khoản từ một máy tính công cộng hoặc dùng chung để những người khác không thể xem hoặc ghi lại mật khẩu hoặc các thông tin cá nhân khác của quý vị.

Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Trang này và toàn bộ các nội dung, tính năng và chức năng của nó (bao gồm nhưng không giới hạn với mọi thông tin, phần mềm, văn bản, trình bày, hình ảnh, video và âm thanh, thiết kế, chọn lựa và sắp xếp đi cùng), thuộc sở hữu của Công ty, những người được cấp phép hoặc các nhà cung cấp khác của những tài liệu này và được bảo vệ bởi Hoa Kỳ và pháp luật quốc tế về bản quyền, bí quyết thương mại, sáng chế, nhãn hiệu thương mại và các pháp luật khác về sở hữu trí tuệ và quyền tài sản.

Điều Khoản Sử Dụng này cho phép quý vị sử dụng Trang này chỉ cho mục đích cá nhân của quý vị. Quý vị không được mô phỏng, phân phát, sửa đổi, sao chép, trình bày công cộng, trình diễn công cộng, tái bản, tải xuống, lưu trữ hoặc truyền đi bất kỳ tài liệu nào trên Trang của chúng tôi, trừ những điều sau:

 • Máy tính của quý vị có thể tạm thời lưu trữ các tài liệu này trong RAM một cách ngẫu nhiên bởi quý vị đang truy cập và xem xét các tài liệu đó.
 • Quý vị có thể lưu trữ các tệp tin được tự động cache bởi trình duyệt web của quý vị cho các mục đích hiển thị tốt hơn.
 • Quý vị có thể in hoặc tải xuống một bản sao với một số lượng hợp lý các trang của Trang này cho mục đích sử dụng cá nhân của quý vị và không dành cho mô phỏng, tái bản hoặc phân phát.
 • Nếu chúng tôi cung cấp các ứng dụng cho máy tính, di động hoặc các ứng dụng khác để tải xuống, thì quý vị có thể tải chỉ một bản xuống máy tính hoặc thiết bị di động của quý vị chỉ sử dụng cho bản thân quý vị, với điều kiện quý vị đồng ý chịu ràng buộc bởi thỏa thuận cấp phép người dùng cuối của chúng tôi cho những ứng dụng này.
 • Nếu chúng tôi cung cấp các tính năng phương tiện xã hội với nội dung nhất định, quý vị có thể sử dụng các tính năng này khi được kích hoạt.

Quý vị không được:

 • Chỉnh sửa các bản sao của bất kỳ tài liệu nào từ Trang này.
 • Sủ dụng bất kỳ minh họa, hình ảnh, chuỗi video hoặc âm thanh hoặc bất kỳ đồ họa nào tách biệt khỏi văn bản đi kèm.
 • Xóa hoặc thay đổi bất kỳ thông báo về bản quyền, nhãn hiệu thương mại hoặc quyền tài sản nào khác từ Trang này.

Nếu quý vị in, sao chép, chỉnh sửa, tải xuống hoặc hành vi sử dụng khác hoặc cung cấp cho bất kỳ người nào khác quyền truy cập vào bất kỳ phần nào của Trang này mà vi phạm Điều Khoản Sử Dụng, thì quý vị sẽ bị chấm dứt quyền sử dụng Trang này ngay lập tức và quý vị phải, theo quyết định của chúng tôi, hoàn trả hoặc hủy bỏ bất kỳ bản sao nào của tài liệu mà quý vị tạo ra. Không có quyền nào, sở hữu tài sản hoăc lợi ích nào từ hoặc tại Trang này hoặc bất kỳ nội dung nào trên Trang này được chuyển giao cho quý vị, và tất cả các quyền đều thuộc về Công ty nếu không được cấp phép công khai. Việc sử dụng Trang này nếu không được cho phép công khai bởi Điều Khoản Sử Dụng này là hành vi vi phạm Điều Khoản Sử Dụng và có thể vi phạm pháp luật về bản quyền, nhãn hiệu thương mại và các quy định pháp luật khác.

Nhãn Hiệu Thương Mại

Tên, logo, thiết kế toàn cầu và nhãn hiệu thương mại, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ và các dấu hiệu khác liên quan thuộc sở hữu của Công ty là những nhãn hiệu đã được đăng ký hoặc chưa được đăng ký tại Hoa Kỳ và các nước khác, và không được sử dụng mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty. Nhãn hiệu thương mại, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ và các dấu hiệu khác được dẫn chiếu trên Trang này có thể được sở hữu của các bên thứ ba và được sử dụng chỉ với mục đích duy nhất để nhận diện.

Những Hành Vi Bị Cấm

Quý vị chỉ có thể sử dụng Trang này cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với Điều Khoản Sử Dụng này. Không hạn chế, quý vị đồng ý không sử dụng Trang này:

 • Dưới bất kỳ hình thức nào vi phạm pháp luật hoặc quy định quốc tế hoặc địa phương, liên bang và tiểu bang (bao gồm, nhưng không giới hạn, với bất kỳ pháp luật nào liên quan đến xuất khẩu dữ liệu hoặc phần mềm đến và từ Hoa Kỳ hoặc các nước khác).
 • Với mục đích bóc lột, gây hại hoặc âm mưu bóc lột hoặc gây hại cho trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào bằng việc để họ tiếp xúc với những nội dung không phù hợp, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân có thể nhận diện hoặc các hành động khác.
 • Truyền đi, hoặc gửi đi, bất kỳ tài liệu quảng cáo hoặc thúc đẩy bán hàng nào, bao gồm bất kỳ “thư rác”, “thư chuỗi” hoặc “spam” nào hoặc bất kỳ sự lôi kéo tương tự nào.
 • Mạo danh hoặc âm mưu mạo danh Công ty, một nhân viên của Công ty, một người dùng hoặc bất kỳ cá nhân hay thực thể nào khác (bao gồm, nhưng không giới hạn, bằng việc sử dụng các địa chỉ email hoặc tên màn hình liên kết với bất kỳ điều nào bên trên).
 • Tiến hành bất kỳ hành động nào cản trở hoặc hạn chế bất kỳ ai sử dụng hoặc tận hưởng Trang này, mà, theo suy xét của chúng tôi, có thể gây hại cho Công ty hoặc những người dùng Trang này hoặc khiến họ phải chịu trách nhiệm.

Hơn nữa và không hạn chế, quý vị đồng ý không:

 • Sử dụng Trang này dưới bất kỳ hình thức nào có thể vô hiệu, gây quá tải, làm hại, hoặc hư hỏng Trang này hoặc can thiệp vào việc sử dụng Trang này của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả khả năng của họ thực hiện các hành động thời gian thực thông qua Trang này.
 • Sử dụng bất kỳ robot, nhện hoặc thiết bị, quy trình hoặc phương tiện tự động nào truy cập vào Trang này cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm cả việc giám sát hoặc sao chép bất kỳ tài liệu nào trên Trang này.
 • Sử dụng bất kỳ quy trình thủ công nào để theo dõi hoặc sao chép bất kỳ tài liệu nào trên Trang này hoặc cho bất kỳ mục đích trái phép nào khác mà không được chấp thuận trước bằng văn bản.
 • Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc thường trình nào can thiệp vào hoạt động bình thường của Trang này.
 • Đưa vào bất kỳ virus, ngựa Trojan, sâu, bom luận lý hoặc tài liệu nào khác gây độc hoặc gây hại hoặc cản trở về mặt công nghệ.
 • Âm mưu dành quyền truy cập trái phép vào, can thiệp vào, gây hại hoặc cản trở bất kỳ phần nào của Trang này, (các) máy chủ mà Trang này được đặt/lưu trữ, hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào liên kết với Trang này.
 • Tấn công Trang này thông qua tấn công từ chối dịch vụ hoặc phân phát tấn công từ chối dịch vụ.
 • Nỗ lực khác nhằm can thiệp vào hoạt động bình thường của Trang này.

Đóng Góp Của Người Dùng

Trang này có thể có tính năng chát hoặc các ứng dụng nhắn tin, phương tiện xã hội, diễn đàn, bản tin và các tính năng tương tác khác (gọi chung là “Các dịch vụ tương tác”) cho phép người dùng đăng tải, gửi lên, trình bày hoặc truyền tới người dùng khác hoặc những người khác (sau đây gọi là “đăng tải”) các nội dung hoặc tài liệu (gọi chung là “Những đóng góp của người dùng công khai“) trên hoặc qua Trang này. Tương tự, Trang này có thể có tính năng, chấp nhận và sử dụng thông tin hồ sơ cá nhân (bao gồm nhưng không giới hạn với thẻ căn cước, giấy phép lái xe, hộ chiếu hoặc thẻ nhận dạng khác, cùng với tất cả các nội dung kèm theo) và các ứng dụng đo lường / phân tích người dùng (gọi chung là “Những đóng góp của người dùng không công khai”) cho phép người dùng gửi cho Công ty thông tin mà chúng tôi cần để tạo thuận lợi cho những giao dịch và nâng cao chất lượng dịch vụ của chúng tôi. Những đóng góp công khai và không công khai của người dùng được gọi chung là “Những đóng góp của người dùng”.

Bất kỳ đóng góp công khai nào của người dùng mà quý vị đăng tải trên Trang này sẽ được coi là không bí mật và không phải là tài sản. Khi cung cấp bất kỳ đóng góp công khai nào của người dùng trên Trang này, quý vị cho phép chúng tôi và các chi nhánh, đại ý và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, và tất cả những người được cấp phép, kế vị và chuyển nhượng tương ứng quyền sử dụng, mô phỏng, chỉnh sửa, trình diễn, trình bày, phân phát và các hành vi khác tiết lộ với các bên thứ ba bất kỳ tài liệu nào như vậy cho bất kỳ mục đích nào / theo định dạng tài khoản của quý vị.

Quý vị thể hiện và đảm bảo rằng:

 • Quý vị sở hữu và kiểm soát tất cả các quyền đối với đóng góp người dùng công khai của mình và có quyền cấp phép sử dụng cho chúng tôi, các chi nhánh, đại lý và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, và tất cả những người được cấp phép, kế vị và chuyển nhượng tương ứng.
 • Tất cả những Đóng góp người dùng của quý vị là và sẽ tuân thủ Điều Khoản Sử Dụng này.

Quý vị hiểu và công nhận rằng quý vị chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Đóng góp người dùng nào mà quý vị gửi lên hoặc đóng góp, và chính quý vị, chứ không phải Công ty, chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những nội dung này, bao gồm tính pháp lý, đáng tin cậy, độ chính xác và sự phù hợp của nó.

Chúng tôi không có trách nhiệm, hoặc chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào, đối với nội dung hoặc sự chính xác của bất kỳ Đóng góp người dùng nào mà quý vị hoặc bất kỳ người dùng nào đăng tải trên Trang này.

Chúng tôi có quyền:

 • Gỡ bỏ hoặc từ chối đăng tải bất kỳ Đóng góp người dùng công khai nào vì hoặc không vì lý do nào theo sự suy xét của chúng tôi.
 • Áp dụng bất kỳ hành động nào liên quan tới bất kỳ Đóng góp người dùng nào mà chúng tôi thấy cần thiết hoặc phù hợp với sự suy xét của chúng tôi, kể cả nếu chúng tôi tin rằng Đóng góp người dùng đó vi phạm Điều Khoản Sử Dụng, bao gồm cả các Tiêu chuẩn nội dung, vi phạm bất kỳ quyền tài sản trí tuệ nào hoặc quyền khác của bất kỳ ai hoặc thực thể nào, đe dọa an toàn cá nhân của những người dùng Trang này hoặc công chúng hoặc có thể khiến Công ty phải gánh chịu trách nhiệm.
 • Tiết lộ danh tính của quý vị hoặc thông tin khác về quý vị đối với bất kỳ bên thứ ba nào khiếu nại rằng tài liệu mà quý vị đăng tải xâm phạm các quyền của họ, bao gồm cả các quyền tài sản trí tuệ hoặc quyền riêng tư của họ.
 • Áp dụng hành động pháp lý phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn, chuyển sang các cơ quan hành pháp, đối với bất kỳ việc sử dụng trái phép hoặc bất hợp pháp Trang này.
 • Chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của quý vị vào tất cả hoặc một phần của Trang này vì hoặc không vì lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn với, bất kỳ vi phạm nào đối với Điều Khoản Sử Dụng này.
 • Vô hiệu hóa bất kỳ tên người dùng, mật khẩu hoặc những nhận dạng khác, bất kể quý vị đã chọn hoặc do chúng tôi cung cấp, tại bất kỳ thời điểm nào theo suy xét của riêng chúng tôi vì hoặc không vì bất kỳ lý do nào, kể cả nếu, theo quan điểm của chúng tôi, quý vị đã vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều Khoản Sử Dụng này.

Không giới hạn ở những điều trên, chúng tôi có quyền hợp tác toàn diện với bất kỳ cơ quan hành pháp nào hoặc trát hầu tòa nào yêu cầu hoặc chỉ đạo chúng tôi tiết lô danh tính hoặc thông tin khác của bất kỳ ai đăng tải bất kỳ tài iệu nào trên hoặc qua Trang này. QUÝ VỊ TỪ BỎ VÀ KHÔNG GÂY HẠI CHO CÔNG TY VÀ CÁC CHI NHÁNH, ĐẠI LÝ, NGƯỜI CẤP PHÉP VÀ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA NÓ TỪ BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO XUẤT PHÁT TỪ BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG NÀO DO BẤT KỲ BÊN NÀO NÊU TRÊN THỰC HIỆN TRONG HOẶC DO QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRA CỦA MÌNH VÀ TỪ BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG NÀO ĐƯỢC THỰC HIỆN NHƯ HẬU QUẢ CỦA VIỆC ĐIỀU TRA CỦA CÁC BÊN ĐÓ HOẶC CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH PHÁP.

Tuy nhiên, chúng tôi không thể xem xét tất cả các tài liệu trước khi đăng tải lên Trang này, và không thể đảm bảo gỡ ngay lập tức các tài liệu có thể bị phản đối sau khi đã được đăng tải. Theo đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành động hoặc không hành động liên quan tới việc truyền đi, giao tiếp hoặc các nội dung được cung cấp bởi bất kỳ người dùng hoặc bên thứ ba nào. Chúng tôi không có trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm với bất kỳ ai đối với việc thực hiện hoặc không thực hiện các hoạt động được mô tả trong phần này.

Tiêu Chuẩn Nội Dung

Những tiêu chuẩn nội dung sau đây được áp dụng đối với bất kỳ và tất cả những Đóng góp người dùng công khai và sử dụng các Dịch vụ tương tác và, ở những nơi áp dụng, với bất kỳ và tất cả những Đóng góp người dùng không công khai. Đóng góp người dùng phải tuân thủ toàn diện tất cả những quy tắc và pháp luật liên bang, tiểu bang, địa phương và quốc tế áp dụng. Không giới hạn ở các điều nêu trên, Đóng góp người dùng không được:

 • Chứa bất kỳ tài liệu nào phỉ báng, khiêu dâm, khiếm nhã, lạm dụng, xúc phạm, quấy rối, bạo lực, gây thù hằn, kích động hoặc có thể bị phản đối khác.
 • Công khai cổ vũ tình dục hoặc tài liệu khiêu dâm, bạo lực, hoặc phân biệt dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, xu hướng tình dục hoặc độ tuổi.
 • Xâm phạm sáng chế, nhãn hiệu thương mại, bí quyết thương mại, bản quyền hoặc tài sản trí tuệ hoặc các quyền khác của bất kỳ ai khác.
 • Vi phạm các quyền hợp pháp (bao gồm các quyền công khai và riêng tư của những người khác hoặc có chứa bất kỳ tài liệu nào có thể gây ra trách nhiệm dân sự hoặc hình sự theo pháp luật hoặc các quy định áp dụng hoặc có thể gây xung đột với Điều Khoản Sử Dụng và Tuyên bố riêng tư của chúng tôi.
 • Có thể lừa dối bất kỳ ai.
 • Khuyến khích bất kỳ hành vi phạm pháp nào, hoặc bao biện, cổ vũ hoặc trợ giúp bất kỳ hành động bất hợp pháp nào.
 • Làm phiền, gây bất tiện hoặc tức giận không cần thiết hoặc có thể gây khó chịu, khó khăn, hoảng sợ hoặc chọc tức bất kỳ người nào khác.
 • Mạo danh bất kỳ người nào khác, hoặc diễn đạt sai nhân dạng của quý vị hoặc liên kết với bất kỳ ai hoặc tổ chức nào.
 • Liên quan tới các hoạt động thương mại hoặc bán hàng, như những cuộc thi, cá cược hoặc khuyến mại bán hàng khác, trao đổi hàng hóa hoặc quảng cáo.
 • Tạo ấn tượng rằng chúng bắt nguồn hoặc được xác thực bởi chúng tôi hoặc bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào khác, nếu không phải như vậy.

Tin Cậy Vào Các Thông Tin Được Đăng Tải

Thông tin được trình bày trên hoặc thông qua Trang này chỉ có giá trị cho các mục đích thông tin chung. Chúng tôi không đảm bảo độ chính xác, hoàn tất hoặc hữu ích của thông tin này. Quý vị tự chịu rủi ro với sự tin cậy vào những thông tin này. Chúng tôi từ bỏ và không chịu mọi trách nhiệm xuất phát từ việc tin cậy vào những tài liệu này bởi quý vị hoặc bất kỳ khách nào truy cập vào Trang này, hoặc bởi bất kỳ ai có thể được biết về bất kỳ nội dung nào của nó.

Trang này có thể bao gồm những nội dung bị cấm bởi các bên thứ ba, bao gồm các tài liệu được cung cấp bởi những người dùng khác, các blogger và nhà cấp phép bên thứ ba, các nghiệp đoàn, các công cụ lấy tin từ các trang khác và/hoặc các dịch vụ báo cáo. Tất cả những tuyên bố và/hoặc ý kiến được thể hiện trong các tài liệu này, và mọi bài viết và trả lời cho những câu hỏi và nội dung khác, ngoài những nội dung được cung cấp bởi Công ty, hoàn toàn là ý kiến và trách nhiệm của người hoặc thực thể cung cấp các tài liệu này. Các tài liệu này không cần thiết phải phản ánh ý kiến của Công ty. Chúng tôi không có và không chịu trách nhiệm với quý vị hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đối với nội dung hoặc sự chính xác của bất kỳ tài liệu nào được cung cấp bởi bất kỳ bên thứ ba nào.

Những Thay Đổi Về Nội Dung của Trang, và Những Dao Động về Chức Năng

Thi thoảng chúng tôi có thể cập nhật nội dung trên Trang này, nhưng nội dung này không nhất thiết phải đầy đủ hoặc cập nhật. Tương tự, chức năng của Trang này (bao gồm nhưng không giới hạn với phương tiện của quý vị truy cập và sử dụng Trang này, bằng máy tính hoặc thiết bị di động, hoặc bằng ứng dụng di động) có thể dao động tùy vào phương tiện truy cập hay sử dụng nói trên. Bất kỳ tài liệu nào trên Trang này có thể bị lạc hậu tại bất kỳ thời gian nào, và chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật tài liệu đó.

Thông Tin về Quý Vị và Những Lần Truy Cập Trang Này

Tất cả thông tin chúng tôi thu thập trên Trang này là đối tượng của Tuyên Bố Quyền Riêng Tư của chúng tôi, được đặt trên trang chủ của Trang này. Khi sử dụng trang này, quý vị chấp thuận tất cả các hành vi áp dụng của chúng tôi đối với thông tin của quý vị phù hợp với Tuyên Bố Quyền Riêng Tư.

Những Điều Khoản và Điều Kiện Giao Dịch

Mọi giao dịch thông qua Trang này hoặc các giao dịch khác đối với các dịch vụ được xác lập thông qua Trang này hoặc là kết quả của những lần quý vị truy cập được quản lý bởi các Điều khoản và điều kiện áp dụng với từng giao dịch cụ thể của quý vị, được tích hợp vào văn bản này thông qua dẫn chiếu.

Liên Kết Tới Trang Này và Các Tính Năng Truyền Thông Xã Hội

Quý vị có thể liên kết tới trang chủ của chúng tôi, với điều kiện quý vị phải liên kết một cách công bằng và hợp pháp và không làm tổn hại đến uy tín hoặc lợi dụng điều đó, nhưng quý vị không được thiết lập một liên kết như ám chỉ bất kỳ hình thức kết hợp, phê chuẩn hoặc xác thực nào từ phía chúng tôi mà chưa được chúng tôi chấp thuận bằng văn bản.

Trang này có thể cung cấp các tính năng phương tiện xã hội nhất định cho phép quý vị:

 • Liên kết từ trang web của quý vị hoặc bên thứ ba nhất định tới nội dung nhất định trên Trang này.
 • Gửi email hoặc các giao tiếp khác với nội dung nhất định, hoặc liên kết tới nội dung nhất định, trên Trang này.
 • Khiến những phần hạn chế của nội dung trên Trang này được hiển thị hoặc xem ra được hiển thị trên trang web của quý vị hoặc bên thứ ba nhất định.

Quý vị có thể sử dụng các tính năng này chỉ cho bản thân như được chúng tôi cung cấp và chỉ với nội dung được hiển thị và các nội dung khác phù hợp với các điều khoản và điều kiện bổ sung mà chúng tôi quy dịnh với các tính năng này. Là đối tượng của phần trên, quý vị không được:

 • Thiết lập một liên kết từ bất kỳ trang web này không thuộc sở hữu của quý vị.
 • Khiến Trang này hoặc các phần của nó được hiển thị, hoặc xem như được hiển thị bởi, ví dụ, định khung, liên kết sâu hoặc liên kết cùng hàng, trên bất kỳ trang nào khác.
 • Liên kết tới bất kỳ phần nào của Trang này ngoài trang chủ.
 • Không được có bất kỳ hành động nào đối với các tài liệu trên Trang này trái với bất kỳ quy định nào của Điều Khoản Sử Dụng này.

Quý vị đồng ý hợp tác với chúng tôi trong việc chấm dứt ngay bất kỳ việc định khung hoặc liên kết trái phép. Chúng tôi giữ quyền rút lại sự cho phép liên kết mà không cần thông báo.

Chúng tôi có thể vô hiệu hóa tất cả hoặc bất kỳ tính năng phương tiện xã hội nào và bất kỳ liên kết nào tại bất kỳ thời điểm nào theo suy xét của chúng tôi mà không cần thông báo.

Các Liên Kết Từ Trang Này

Nếu Trang này có chứa các liên kết tới các trang và nguồn tài nguyên khác do bên thứ ba cung cấp, thì những liên kết này được cung cấp chỉ để tạo sự thuận tiện cho quý vị. Điều này bao gồm cả những liên kết có trong các quảng cáo, bao gồm các biểu ngữ quảng cáo và các liên kết tài trợ. Chúng tôi không kiểm soát nội dung của các trang hoặc các tài nguyên đó và chúng tôi không chịu trách nhiệm với chúng đối với bất kỳ thiệt hại hoặc hư hỏng nào có thể xuất phát từ việc quý vị sử dụng chúng. Nếu quý vị quyết định truy cập bất kỳ trang web thứ ba nào được liên kết tới Trang này, quý vị hoàn toàn tự chịu rủi ro và chịu sự điều chỉnh của các điều khoản và điều kiện sử dụng của các trang web đó.

Tuyên Bố Khước Từ Trách Nhiệm Bảo Đảm

Quý vị hiểu rằng chúng tôi không thể và không bảo lãnh hoặc đảm bảo rằng các tệp tin tải xuống từ Internet hoặc từ Trang này sẽ không có virus hoặc các mã phá hoại khác. Quý vị chịu trách nhiệm thực hiện các quy trình và kiểm tra đầy đủ để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của mình đối với bảo vệ chống virus và độ chính xác của dữ liệu đầu vào và đầu ra, và để duy trì một phương tiện bên ngoài Trang này để khôi phục bất kỳ dữ liệu mất mát nào. CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI NÀO GÂY RA DO TẤN CÔNG TỪ CHỐI DỊCH VỤ, VIRUS HOẶC NHỮNG PHƯƠNG TIỆN ĐỘC HẠI HOẶC PHÁ HOẠI KHÁC CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG TỚI THIẾT BỊ MÁY TÍNH, CÁC CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH, DỮ LIỆU HOẶC CÁC TÀI LIỆU MANG TÍNH TÀI SẢN KHÁC CỦA QUÝ VỊ DO VIỆC QUÝ VỊ SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC MỤC NÀO CÓ ĐƯỢC QUA TRANG NÀY HOẶC VỚI VIỆC QUÝ VỊ TẢI XUỐNG BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TRÊN CÁC TRANG, HOẶC TRÊN BẤT KỲ TRANG WEB NÀO ĐƯỢC LIÊN KẾT VỚI CHÚNG.

QUÝ VỊ TỰ CHỊU RỦI RO ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG TRANG NÀY, CÁC NỘI DUNG VÀ BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC MỤC NÀO CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA TRANG NÀY. TRANG NÀY, CÁC NỘI DUNG VÀ BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC MỤC NÀO CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA TRANG NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP NHƯ “VỐN CÓ” VÀ “NHƯ HIỆN CÓ”, MÀ KHÔNG ĐƯỢC ĐẢM BẢO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, CÔNG KHAI HAY NGỤ Ý. CẢ CÔNG TY CŨNG NHƯ BẤT KỲ AI LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY ĐỀU KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐẢM BẢO HOẶC TUYÊN BỐ NÀO VỀ SỰ HOÀN THIỆN, BẢO MẬT, ĐỘ TIN CẬY, CHẤT LƯỢNG, ĐỘ CHÍNH XÁC HOẶC SẴN CÓ CỦA TRANG NÀY. KHÔNG HẠN CHẾ VỚI NHỮNG ĐIỀU TRÊN, CẢ CÔNG TY CŨNG NHƯ BẤT KỲ AI LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY ĐỀU KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐẢM BẢO HOẶC TUYÊN BỐ NÀO RẰNG TRANG NÀY, CÁC NỘI DUNG HAY BẤT KỲ DỊCH VỤ HAY MỤC NÀO CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA TRANG NÀY SẼ CHÍNH XÁC, ĐÁNG TIN CẬY, KHÔNG BỊ LỖI HOẶC NGẮT QUÃNG, RẰNG CÁC LỖI SẼ ĐƯỢC CHỈNH SỬA, RẰNG CÁC TRANG HOẶC (CÁC) MÁY CHỦ CỦA CHÚNG TÔI KHÔNG BỊ VIRUS HOẶC THÀNH PHẦN ĐỘC HẠI HOẶC PHÁ HOẠI HOẶC RẰNG TRANG NÀY HAY BẤT KỲ DỊCH VỤ HAY MỤC NÀO CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA TRANG NÀY SẼ ĐÁP ỨNG CÁC NHU CẦU HOẶC MONG ĐỢI CỦA QUÝ VỊ.

BẰNG VĂN BẢN NÀY, CÔNG TY TỪ BỎ MỌI BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, CÔNG KHAI HOẶC NGỤ Ý, THEO PHÁP LUẬT HOẶC BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO KHÁC, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN VỚI BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG MUA BÁN, KHÔNG VI PHẠM VÀ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ.

TUYÊN BỐ TRÊN KHÔNG ẢNH HƯỞNG TỚI BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO KHÔNG ĐƯỢC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN THEO PHÁP LUẬT LIÊN QUAN.

Giới Hạn Trách Nhiệm

KHÔNG TRƯỜNG HỢP NÀO MÀ CÔNG TY, CÁC CHI NHÁNH, ĐẠI LÝ HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC CẤP PHÉP, NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ, NHÂN VIÊN, ĐẠI DIỆN, CÁC VIÊN CHỨC HOẶC ĐIỀU HÀNH PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI THIỆT HẠI DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, THEO BẤT KỲ THẨM QUYỀN PHÁP LÝ NÀO, XUẤT PHÁT HOẶC CÓ LIÊN QUAN TỚI VIỆC QUÝ VỊ SỬ DỤNG, HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG, TRANG NÀY, HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB NÀO LIÊN KẾT VỚI NÓ, BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO TRÊN TRANG NÀY HOẶC TRÊN CÁC TRANG WEB KHÁC HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC MỤC NÀO CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA TRANG NÀY HOẶC CÁC TRANG WEB KHÁC, BAO GỒM BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, LÀ HẬU QUẢ HOẶC DO XỬ PHẠT, LIÊN QUAN NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN VỚI, THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN, ĐAU ĐỚN TINH THẦN VÀ THỂ XÁC, THẤT VỌNG VỀ TÌNH CẢM, MẤT DOANH THU, MẤT LỢI NHUẬN, MẤT KINH DOANH HOẶC KHOẢN TIỀN DỰ KIẾN, MẤT VIỆC SỬ DỤNG, MẤT THIỆN CHÍ, MẤT DỮ LIỆU VÀ CHO DÙ GÂY RA BỞI SAI LẦM CÁ NHÂN (BAO GỒM CẢ SỰ CẨU THẢ), VI PHẠM HỢP ĐỒNG HOẶC HÌNH THỨC KHÁC, CHO DÙ NẾU CÓ THỂ THẤY TRƯỚC.

QUY ĐỊNH TRÊN KHÔNG ẢNH HƯỞNG TỚI BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO KHÔNG ĐƯỢC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN THEO PHÁP LUẬT LIÊN QUAN.

Bồi Thường

Quý vị đồng ý bảo vệ, miễn trừ và không gây hại cho Công ty, các chi nhánh, đại lý, người được cấp phép và các nhà cung cấp dịch vụ, và các viên chức của nó và tương ứng, các giám đốc, nhân viên, nhà thầu, đại lý, người được cấp phép, nhà cung cấp, người kế vị và được ủy quyền từ và đối với bất kỳ khiếu nại, trách nhiệm, thiệt hại, phán quyết, quyết định, mất mát, chi phí, phí tổn hoặc phí (bao gồm của phí luật sư hợp lý) xuất phát từ hoặc liên quan tới việc quý vị vi phạm Điều Khoản Sử Dụng này hoặc việc quý vị sử dụng Trang này, bao gồm nhưng không giới hạn với Đóng góp của người dùng, bất kỳ việc sử dụng nội dung, dịch vụ và các sản phẩm của Trang này khác với những gì được cho phép công khai trong Điều Khoản Sử Dụng này, hoặc việc quý vị sử dụng bất kỳ thông tin nào có được từ Trang này.

Pháp Luật Điều Chỉnh và Quyền Tài Phán

Trong phạm vi cho phép theo pháp luật liên quan, tất cả các vấn đề liên quan tới Trang này và Điều Khoản Sử Dụng và bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào xuất phát từ hoặc liên quan tới những vấn đề này (tùy từng trường hợp, bao gồm của những tranh chấp và khiếu nại không theo hợp đồng), phải được điều chỉnh bởi và diễn giải theo pháp luật địa phương của Tiểu bang Texas mà không ảnh hưởng tới bất kỳ chọn lựa hoặc quy định hay quy tắc xung đột luật (cho dù của Tiểu bang Texas hay của bất kỳ quyền tài phán nào khác).

Bất kỳ vụ kiện, hành động hoặc tố tụng pháp lý nào xuất phát từ, hoặc liên quan tới, Điều Khoản Sử Dụng này hoặc Trang này đều thuộc quyền tài phán duy nhất của các tòa án liên bang Hoa Kỳ hoặc các tòa án của Tiểu bang Texas tùy vị trí từng vụ việc ở thành phố Dallas hoặc Hạt Dallas. Quý vị từ bỏ bất kỳ và mọi phản đối đối với quyền tài phán áp dụng với quý vị bởi những tòa án này và nơi xét xử của các tòa án đó.

Miễn Trừ và Điều Khoản Tách Rời

Việc Công ty từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào quy định trong Điều Khoản Sử Dụng này không có nghĩa là từ bỏ những điều khoản hoặc điều kiện khác và tiếp tục từ bỏ những điều khoản và điều kiện đó, và việc Công ty không khẳng định thực hiện một quyền hay quy định nào theo Điều Khoản Sử Dụng này cũng không có nghĩa là từ bỏ quyền hoặc quy định đó.

Nếu bất kỳ quy định nào của Điều Khoản Sử Dụng này bị một tòa án hoặc một cơ quan xét xử có thẩm quyền tuyên vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể thực hiện vì bất kỳ lý do nào, thì quy định đó bị loại bỏ hoặc hạn chế với mức độ tối thiểu và các quy định khác của Điều Khoản Sử Dụng này vẫn tiếp tục có hiệu lực và được thực hiện.

Sự Toàn Vẹn Của Thỏa Thuận

Điều Khoản Sử Dụng này là một thỏa thuận duy nhất và toàn vẹn giữa quý vị và MoneyGram về Trang này và hủy bỏ mọi suy luận, thỏa thuận, trình bày và bảo đảm trước đó và tạm thời, cả bằng văn bản và lời nói, liên quan tới Trang này.

Những Nhận Xét và Thắc Mắc Của Quý Vị

Trang này được vận hành bởi MoneyGram Payment Systems, Inc., 2828 N. Harwood Street, Dallas, Texas 75201. Những phản hồi, nhận xét, yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật và những liên hệ khác liên quan tới Trang này phải được gửi đến cho chúng tôi theo chỉ dẫn có trên mỗi trang chủ của Trang này.