Số dư trong Tài Khoản App Store và iTunes; Quy đổi; Nạp tiền.

Một Mã quà tặng cho App Store và iTunes (“Store Credit”) được tự động thêm vào số dư tài khoản store credit (“Tài Khoản”) khi mua trực tiếp từ iTunes Store, App Store, Apple Books, hoặc Apple Music (“các Dịch Vụ”) thông qua tính năng “Nạp Tiền”. Store Credit được Apple Distribution International Ltd. (“Apple”) phát hành và quản lý. Số dư Tài Khoản của bạn thể hiện số dư của tất cả các Store Credit đã được quy đổi vào Tài Khoản của bạn. Khi bạn có số dư Store Credit trong Tài Khoản của bạn thì giá trị các giao dịch mua từ các Dịch Vụ trước hết sẽ được trừ vào Tài Khoản của bạn. Bất kỳ số dư nào chưa sử dụng sẽ vẫn tiếp tục được liên kết với Tài Khoản của bạn. Nếu giá trị một giao dịch mua vượt quá số dư Tài Khoản của bạn, bạn sẽ được yêu cầu thanh toán bằng phương thức thanh toán khác. Nếu phương thức thanh toán mới của bạn không đủ để trả cho số tiền còn lại, giao dịch sẽ bị hủy bỏ.

ID APPLE: Việc sử dụng Store Credit được mua tại Việt Nam đòi hỏi phải có ID Apple và phải chấp nhận các điều khoản và điều kiện của các Dịch Vụ. ID Apple là tài khoản mà bạn sử dụng để truy cập vào các Dịch Vụ.

Sử dụng số dư Tài Khoản: Store Credit có thể được nạp vào Tài Khoản của bạn bằng cách nạp tiền vào số dư Tài Khoản của bạn thông qua các Dịch Vụ.

Bạn đồng ý không sử dụng Store Credit theo bất kỳ cách thức nào mà sai lệch, gian lận, không công bằng, hoặc bằng cách khác gây hại cho Apple hoặc khách hàng của Apple. Chúng tôi bảo lưu quyền, mà không cần thông báo cho bạn, làm mất hiệu lực hoặc ngưng hoạt động Store Credit (bao gồm một phần số dư Tài Khoản của bạn) mà không phải hoàn tiền, đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản khách hàng, đình chỉ hoặc chấm dứt khả năng sử dụng các Dịch Vụ, hủy bỏ hoặc giới hạn các đơn đặt hàng và tính phí theo các phương thức thanh toán thay thế khác nếu chúng tôi nghi ngờ rằng Store Credit đã có được, được sử dụng hoặc áp dụng cho một ID Apple một cách gian lận, bất hợp pháp, hoặc bằng cách khác vi phạm các điều khoản và điều kiện này.

Nếu bạn sử dụng phương thức thanh toán được ghi nhận trong hồ sơ lưu với các Dịch Vụ để nạp thêm tiền vào số dư Tài Khoản của bạn, thì trước khi thu tiền theo phương thức thanh toán được ghi nhận trong hồ sơ lưu nêu trên, chúng tôi sẽ chấp thuận trước đối với số tiền thực hiện giao dịch mua hoặc nạp lại.

Chức Năng Tự Động Nạp Lại: Bạn có thể chọn nạp tiền định kỳ vào số dư Tài Khoản của mình (Tính năng mang tên “Tự Động Nạp Lại“). Sau khi bạn bật, tính năng Tự Động Nạp Lại sẽ hoạt động cho đến khi bị hủy. Bạn có thể hủy Tự Động Nạp Lại trong màn hình Tự Động Nạp Lại tại App Store > Tài Khoản > tab Nạp Tiền, nhưng phải hủy ít nhất một ngày trước ngày Tự Động Nạp Lại đã lên lịch.

Với tính năng Tự Động Nạp Lại, bạn sẽ chọn số tiền muốn nạp lại cũng như khoảng thời gian ví dụ như hàng tuần, hai tuần một lần, hàng tháng hoặc khi số dư Tài Khoản thấp hơn mức đã định.

Ví dụ: nếu bạn đặt Tự Động Nạp Lại để nạp 150.000đ “Hàng tháng” vào số dư Tài Khoản vào “Cuối tháng”, phương thức thanh toán của bạn sẽ bị trừ 150.000đ và 150.000đ đó sẽ được nạp vào số dư Tài Khoản của bạn vào ngày 28, 29, 30 hoặc 31 của tháng (tùy vào ngày cuối cùng của tháng hiện tại). Ngoài ra, nếu bạn đặt Tự Động Nạp Lại để nạp 150.000đ vào số dư Tài Khoản khi số dư còn dưới 50.000đ, phương thức thanh toán của bạn sẽ bị trừ 150.000đ và 150.000đ đó sẽ được nạp vào số dư Tài Khoản của bạn mỗi khi số dư còn dưới 50.000đ.

Phương thức thanh toán bị trừ tiền là phương thức thanh toán mặc định mà bạn có trong hồ sơ với Dịch Vụ Phương Tiện Của Apple. Nếu bạn cập nhật phương thức thanh toán mặc định thì phương thức thanh toán được cập nhật sẽ bị trừ tiền. Nếu chúng tôi không thể trừ tiền vào phương thức thanh toán của bạn vì bất kỳ lý do gì thì phương thức thanh toán khác trong hồ sơ có thể bị trừ tiền. Trong trường hợp không còn phương thức thanh toán nào khác, Tài Khoản của bạn có thể không được nạp tiền.

Chúng tôi bảo lưu mọi quyền để tạm dừng hoặc tắt tính năng Tự Động Nạp Lại dựa theo quyết định riêng của chúng tôi. Điều này có thể xảy ra trong các trường hợp có gian lận, hành vi sai trái, hành vi bất hợp pháp, tình trạng không hoạt động, hoạt động bảo trì, thay đổi luật, nhu cầu xác minh thông tin, vấn đề với phương thức thanh toán trong hồ sơ (chẳng hạn như hết hạn hoặc không đủ tiền) hoặc nếu chức năng không còn được cung cấp nữa, số dư Tài Khoản của bạn đạt đến giới hạn mà luật pháp hoặc quy định đặt ra hoặc vì các lý do khác.

Các hạn chế: Store Credit không được quy đổi thành tiền và không thể được trả lại để nhận lấy tiền mặt (ngoại trừ theo quy định của pháp luật); trao đổi; bán lại; sử dụng để mua Quà Tặng; sử dụng cho các giao dịch mua trên Cửa Hàng Trực Tuyến Apple; hoặc sử dụng trong các Cửa Hàng Bán Lẻ Apple. Store Credit chỉ có thể được sử dụng để mua nội dung từ các Dịch Vụ. Số dư chưa sử dụng sẽ không thể chuyển nhượng. Apple có thể cung cấp cho bạn thông tin về tình hình quy đổi của Store Credit mà bạn mua.

Store Credit mua tại Việt Nam chỉ có thể được quy đổi vào Tài Khoản tại Việt Nam, các lãnh thổ và địa phận của Việt Nam.

Nếu bạn chọn xóa bỏ ID Apple của bạn, bạn phải sử dụng số dư Tài Khoản trước khi đóng Tài Khoản.

Rủi ro mất mát: Apple không chịu trách nhiệm đối với Store Credit bị mất hoặc bị đánh cắp. Rủi ro về mất mát và quyền sở hữu đối với Store Credit được chuyển sang cho người mua ở Ireland ngay sau khi đã truyền tải bằng phương tiện điện tử cho người nhận.

Apple bảo lưu quyền đóng tài khoản và yêu cầu các phương thức thanh toán thay thế khác nếu bạn có được hoặc sử dụng Store Credit một cách gian lận cho Dịch Vụ.

Giới hạn trách nhiệm; Khước từ trách nhiệm APPLE VÀ CÁC BÊN ĐƯỢC CẤP PHÉP, BÊN LIÊN KẾT, VÀ BÊN CẤP PHÉP CỦA APPLE KHÔNG ĐƯA RA BẢO ĐẢM NÀO, DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGẦM ĐỊNH, ĐỐI VỚI STORE CREDIT HOẶC ITUNES STORE, APP STORE, APPLE MUSIC, HOẶC APPLE BOOKS, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, BẤT KỲ BẢO ĐẢM RÕ RÀNG HAY NGẦM ĐỊNH NÀO VỀ SỰ THÍCH HỢP CHO MỤC ĐÍCH THÔNG THƯỜNG HOẶC SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO ĐÓ. TRONG TRƯỜNG HỢP STORE CREDIT HOẶC MÃ NỘI DUNG KHÔNG HOẠT ĐỘNG, THÌ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC DUY NHẤT DÀNH CHO BẠN, VÀ TRÁCH NHIỆM DUY NHẤT CỦA CHÚNG TÔI, SẼ LÀ THAY THẾ STORE CREDIT ĐÓ. NHỮNG GIỚI HẠN NÀY CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BẠN. MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM NGẦM ĐỊNH HOẶC VIỆC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN ĐỐI VỚI MỘT SỐ LOẠI BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI. NẾU CÁC PHÁP LUẬT NÀY ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BẠN THÌ MỘT SỐ HOẶC TẤT CẢ CÁC KHƯỚC TỪ, LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN NÊU TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BẠN, VÀ BẠN CŨNG CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN BỔ SUNG.

Từ bỏ và bồi hoàn BẰNG CÁCH SỬ DỤNG STORE CREDIT HOẶC CÁC DỊCH VỤ, BẠN ĐỒNG Ý, TRONG CHỪNG MỰC ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, BỒI HOÀN VÀ GIỮ VÔ HẠI CHO APPLE, CÁC GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN, BÊN LIÊN KẾT, BÊN THAY MẶT, NHÀ THẦU VÀ BÊN CẤP PHÉP CỦA APPLE ĐỐI VỚI BẤT KỲ YÊU CẦU NÀO PHÁT SINH TỪ VIỆC BẠN VI PHẠM THỎA THUẬN NÀY, VIỆC BẠN SỬ DỤNG STORE CREDIT HOẶC CÁC DỊCH VỤ, HOẶC BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG NÀO CỦA APPLE NHƯ LÀ MỘT PHẦN CỦA QUÁ TRÌNH APPLE ĐIỀU TRA VI PHẠM NGHI NGỜ XẢY RA ĐỐI VỚI THỎA THUẬN NÀY HOẶC NHƯ LÀ KẾT QUẢ CỦA PHÁT HIỆN HOẶC QUYẾT ĐỊNH CỦA APPLE RẰNG ĐÃ XẢY RA HÀNH VI VI PHẠM THỎA THUẬN NÀY. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG BẠN SẼ KHÔNG KHỞI KIỆN HOẶC THU HỒI BẤT KỲ KHOẢN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NÀO TỪ APPLE, CÁC GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN, BÊN LIÊN KẾT, BÊN THAY MẶT, NHÀ THẦU VÀ BÊN CẤP PHÉP CỦA APPLE DO VÌ APPLE QUYẾT ĐỊNH LOẠI BỎ HOẶC TỪ CHỐI XỬ LÝ BẤT KỲ THÔNG TIN HOẶC NỘI DUNG NÀO, CẢNH BÁO BẠN, ĐÌNH CHỈ HOẶC CHẤM DỨT QUYỀN TRUY CẬP CỦA BẠN VÀO CÁC DỊCH VỤ, HOẶC THỰC HIỆN BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG NÀO KHÁC TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRA VI PHẠM NGHI NGỜ XẢY RA HOẶC NHƯ LÀ KẾT QUẢ CỦA KẾT LUẬN CỦA APPLE RẰNG HÀNH VI VI PHẠM THỎA THUẬN NÀY ĐÃ XẢY RA. QUY ĐỊNH VỀ TỪ BỎ VÀ BỒI HOÀN NÀY ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC HÀNH VI VI PHẠM ĐƯỢC MÔ TẢ HOẶC DỰ LIỆU THEO THỎA THUẬN NÀY.

Cập nhật lần cuối: Ngày 5 tháng 5 năm 2021