đổi tiền paypal
đổi tiền paypal

Nếu bạn bán hàng bằng nhiều đơn vị tiền tệ bằng Shopify Payments, bạn có thể chấp nhận thanh toán bằng nhiều đơn vị tiền tệ từ khách hàng sử dụng Paypal. Khi khách hàng thanh toán cho đơn hàng bằng PayPal, cả PayPal và trang thanh toán Shopify đều hiển thị đơn vị tiền tệ của khách hàng. Ngoài ra, mọi khoản hoàn tiền cho khách hàng đều được xử lý bằng đơn vị tiền tệ của khách hàng.

Bạn phải chấp nhận từng đơn hàng có nhiều đơn vị tiền tệ bằng PayPal trước khi đánh dấu đơn hàng là đã thanh toán và sẵn sàng để vận chuyển. Biên lai thanh toán từ PayPal sẽ bao gồm thông tin về tỷ giá hối đoái và chi phí.

Thay đổi cài đặt nhiều đơn vị tiền tệ trong PayPal

Trong cài đặt PayPal, bạn có thể chọn trong số các tùy chọn sau dành cho đơn hàng có nhiều đơn vị tiền tệ:

  • Tự động chấp nhận tất cả đơn hàng
  • Xét duyệt và chấp nhận hoặc từ chối thủ công cho từng đơn hàng
  • Từ chối tất cả đơn hàng có nhiều đơn vị tiền tệ

Theo mặc định, bạn phải xét duyệt và chấp nhận thủ công từng đơn hàng có nhiều đơn vị tiền tệ bằng PayPal. Nếu bạn quyết định từ chối một đơn hàng, người mua sẽ không thể thanh toán và sẽ nhận được thông báo lỗi rằng bạn không chấp nhận đơn vị tiền tệ của họ. Trong cài đặt PayPal, chọn tự động chấp nhận tất cả đơn hàng để tránh phải xét duyệt thủ công từng đơn hàng.

Cẩn trọng

Nếu cài đặt PayPal của bạn tự động từ chối tất cả đơn hàng có nhiều đơn vị tiền tệ, khách hàng sẽ nhận được thông báo lỗi nhưng bạn sẽ không nhận được thông báo về việc khách hàng mua hàng từ cửa hàng.

Để biết thêm thông tin về việc thay đổi cài đặt trong PayPal, tham khảo Cách chấp nhận thanh toán nước ngoài bằng tài khoản Paypal doanh nghiệp

Các đơn vị tiền tệ được PayPal chấp nhận

Để xem toàn bộ các đơn vị tiền tệ được PayPal chấp nhận, tham khảo Danh sách hỗ trợ nhiều đơn vị tiền tệ