Nguyên tắc cụ thể cho từng mục đích chuyển tiền ra nước ngoài của người cư trú là công dân Việt Nam:

  1. Học tập và chữa bệnh: Mức ngoại tệ mua, chuyển, mang ra nước ngoài cho các mục đích học tập, chữa bệnh được căn cứ vào các chi phí tại thông báo của phía nước ngoài. Trường hợp không có thông báo của nước ngoài về các chi phí sinh hoạt và các chi phí khác có liên quan đối với các mục đích học tập, chữa bệnh, ngoài tiền học phí, viện phí và các chi phí khác đã được phía nước ngoài thông báo, Ngân Hàng quyết định mức mua, chuyển thêm theo yêu cầu của khách hàng nhưng tối đa không quá Hạn Mức Tiền/ngày tương ứng với số ngày Khách hàng học tập, chữa bệnh ở nước ngoài theo VISA được cấp.
  2. Công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài: Tổng mức ngoai tệ Khách hàng mua, chuyển, mang ra nước ngoài cho một chuyến đi công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài (bao gồm chuyển khoản thanh toán theo hóa đơn do phía nước ngoài cung cấp và mua ngoại tệ tiền mặt mang theo khi xuất cảnh) được tính theo Hạn Mức Tiền/ngày tương ứng với số ngày đi nước ngoài theo vé máy bay hai (02) chiều (hoặc VISA được cấp nếu chỉ có vé máy bay một (01) chiều) nhưng không vượt quá USD 5,000 (hoặc ngoại tệ khác tương đương) tiền mặt hoặc chuyển khoản cho mỗi VISA/trên mỗi khách hàng cho mỗi chuyến đi.
  3. Trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài: Căn cứ vào các chi phí tại thông báo của phía nước ngoài.
  4. Chuyển tiền thừa kế: Mức chuyển căn cứ vào giá trị tài sản mà người hưởng thừa kế được hưởng theo quy định pháp luật về thừa kế.
  5. Trợ cấp thân nhân ở nước ngoài: Mức chuyển không vượt quá Hạn Mức Tiền/ngày tương ứng với số ngày người được trợ cấp sống ở nước ngoài trong năm dựa theo giấy tờ định cư/VISA của thân nhân được trợ cấp đang sinh sống. Việc mua, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài cho mục đích trợ cấp thân nhân không áp dụng đối với trường hợp thân nhân đang học tập, chữa bệnh, công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài.
  6. Định cư ở nước ngoài: Mức chuyển tiền căn cứ vào giá trị tài sản được hình thành tại Việt Nam trước khi nhập quốc tịch hoặc được phép cư trú ở nước ngoài cho mục đích định cư theo quy định của nước sở tại. Trong trường hợp chuyển tiền để thanh toán các chi phí liên quan đến thủ tục xin định cư ở nước ngoài (không bao gồm giá trị đầu tư để được phép có quốc tịch hoặc được định cư ở nước ngoài), mức ngoại tệ mua, chuyển ra nước ngoài được căn cứ vào các chi phí tại thông báo của phía nước ngoài.

Thông tin khác:

Khách Hàng vui lòng liên hệ với Nhân viên Ngân Hàng để được hướng dẫn giấy tờ, chứng từ liên quan đến các giao dịch chuyển tiền cụ thể.