tài khoản doanh nghiệp là gì
tài khoản doanh nghiệp là gì

1. Định nghĩa

Tài khoản Doanh nghiệp là tính năng giúp doanh nghiệp có thể quản lý, theo dõi hoạt động đăng tin, sử dụng phí đăng tin và các dịch vụ hỗ trợ đăng tin khác mà được chi trả bằng ngân sách của doanh nghiệp do các nhân viên trực thuộc doanh nghiệp đó thực hiện trên Chợ Tốt.

Bằng cách thiết lập Tài khoản Doanh nghiệp, các Tài khoản Quản lý và các Tài khoản Nhân viên, doanh nghiệp có thể chủ động quản lý ngân sách của doanh nghiệp mình. Tài khoản Quản lý và Tài khoản Nhân viên có thể thực hiện thanh toán cho các dịch vụ có tính phí trên Nền tảng Chợ Tốt thông qua phương thức thanh toán Đồng Tốt Doanh Nghiệp.

2. Lợi ích khi đăng ký Tài khoản Doanh nghiệp

Sau khi hoàn thành đăng ký Tài khoản Doanh nghiệp, Doanh nghiệp kinh doanh Bất động sản sẽ được tiếp cận tới các lợi ích sau:

3. Đối tượng sử dụng

Tất cả các doanh nghiệp kinh doanh Bất động sản có pháp nhân đều có thể đăng ký sử dụng.

Tài khoản Doanh nghiệp là gì?

4. Các tính năng của Tài khoản Doanh nghiệp

Các tính năng khác nhau theo thiết lập của 3 loại tài khoản:

a. Tài khoản của Doanh nghiệp

 • Đăng tin và sử dụng các chức năng thông thường như tài khoản thường.
 • Thêm các Tài khoản Quản lý.
 • Xóa liên kết với Tài khoản Quản lý.
 • Xem lịch sử đăng tin của tất cả các Tài khoản Quản lý.
 • Kiểm soát các hoạt động của Tài khoản Quản lý.
 • Thiết lập giá trị hạn mức giao dịch tối đa trên mỗi giao dịch cho các Tài khoản Quản lý.
 • Thiết lập giá trị hạn mức giao dịch tối đa trên từng Tài khoản Quản lý mỗi tháng.
 • Thiết lập giá trị hạn mức giao dịch tối đa trên tổng các Tài khoản Quản lý mỗi tháng.
 • Tham gia các chương trình khuyến mãi của Chợ Tốt dành cho Tài khoản Doanh nghiệp.
 • Được hoàn Đồng Tốt trên các giao dịch thất bại của Tài khoản Quản lý.
 • Được chuyển Đồng Tốt từ Tài khoản doanh nghiệp đến Tài khoản Quản lý.

b. Tài khoản của Quản lý

 • Đăng tin và sử dụng các chức năng thông thường như tài khoản thường.
 • Thanh toán cho dịch vụ đăng tin và các dịch vụ hỗ trợ đăng tin có thu phí trên Chợ Tốt bằng phương thức Đồng Tốt Doanh Nghiệp (tiền được trừ trực tiếp vào Tài khoản Doanh nghiệp).
 • Thêm các Tài khoản Nhân viên (không bắt buộc).
 • Xóa liên kết với Tài khoản Nhân viên.
 • Xem lịch sử đăng tin của tất cả các Tài khoản Nhân viên.
 • Kiểm soát các hoạt động của Tài khoản Nhân viên.
 • Thiết lập giá trị hạn mức giao dịch tối đa trên mỗi giao dịch cho các Tài khoản Nhân viên.
 • Thiết lập giá trị hạn mức giao dịch tối đa trên từng Tài khoản Nhân viên mỗi tháng.
 • Thiết lập giá trị hạn mức giao dịch tối đa trên tổng các Tài khoản Nhân viên mỗi tháng.
 • Được hoàn Đồng Tốt trên các giao dịch thất bại của Tài khoản Nhân viên.
 • Được chuyển Đồng Tốt đến Tài khoản Nhân viên, không chuyển được Đồng Tốt về lại Tài khoản Doanh nghiệp hoặc tới các tài khoản đồng cấp khác.
 • Không được tham gia vào các chương trình khuyến mại áp dụng cho Tài khoản Doanh nghiệp từ Chợ Tốt.

c. Tài khoản của Nhân viên

 • Đăng tin và sử dụng các chức năng thông thường như tài khoản thường.
 • Thanh toán cho dịch vụ đăng tin và các dịch vụ hỗ trợ đăng tin có thu phí trên Chợ Tốt bằng phương thức Đồng Tốt Doanh Nghiệp (tiền được trừ trực tiếp vào tài khoản quản lý).
 • Xem lịch sử giao dịch của chính Tài khoản Nhân viên đó.
 • Không có tính năng chuyển tiền cho Tài khoản Doanh nghiệp, Tài khoản Quản lý hoặc chuyển tiền cho bất cứ các Tài khoản Nhân viên khác.
 • Không được tham gia vào các chương trình khuyến mại áp dụng cho Tài khoản Doanh nghiệp từ Chợ Tốt.